News ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
 

รับของบริจาค
Update : 27 เมษายน 2563
รับของบริจาค ...
ดูรายละเอียด...

คุณป้าทองม้วน เอี่ยมใส มาบริจาค Mask
Update : 17 เมษายน 2563
โรงพยาบาลปางศิลาทอง ขอขอคุณ คุณป้าทองม้วน เอี่ยมใส ที่มาบริจาคMask ให้กับเจ้าห ...
ดูรายละเอียด...
 
 
  กิจกรรมจิตอาษาต้านเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมจิตอาษาต้านเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ...
ดูรายละเอียด...
 
  ITA2563
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2563
ITA2563 ...
ดูรายละเอียด...
 
  โครงการพัฒนาบุคลากร Happy Hospital
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการพัฒนาบุคลากร Happy Hospital ประจำปีงบประมาณ ...
ดูรายละเอียด...
 
  รับมอบเครื่องวัดความดัน
Update : 28 มกราคม 2563
โครงการจาก ธ.ก.ส ...
ดูรายละเอียด...
 
  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซร์เต้านมเคลื่อนที่
Update : 24 ตุลาคม 2562
มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงกา ...
ดูรายละเอียด...
 
  พิธีมอบเงิน ของ CP
Update : 11 ตุลาคม 2562
พิธีมอบเงิน จากโครงการ "ลดวันละถุง คุณทำได้"เฟส 2  ...
ดูรายละเอียด...